Category: Biura rachunkowe Kraków

Specjalistyczne biuro rachunkowe Kraków

Dotacje krajowe i zagraniczne stanowią poważne źródło środków finansowych w ramach wielu firm. Ubieganie się o nie jest jednak bezcelowe w przypadku, gdy przedsiębiorstwo nie stosuje Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz innych wytycznych, które są określone w aktach prawnych rangi ustawowej. Dlatego zaleca się, aby przed wystąpieniem o stosowną bonifikatę dostosować księgowość firmy do wymogów prawa krajowego i międzynarodowego. Biuro rachunkowe Kraków co roku obsługuje setki klientów. Sprawia to, że pracownicy tej placówki posiadają rzetelną wiedzę na temat możliwych do uzyskania dotacji. Mogą oni pomóc klientowi w dostosowaniu ksiąg rachunkowych do wymogów stawianych przez restrykcyjne przepisy prawa. Ponadto w przypadkach skrajnych, gdy ewidencje nawet w najmniejszym stopniu nie były prowadzone należycie, możliwe jest założenie nowej księgi handlowej bądź innego rejestru przychodów i rozchodów. Księgowi zadbają o odpowiednie umotywowanie wniosków o dotacje i w miarę potrzeby będą uczestniczyć w procedurze formalnej.

Biuro rachunkowe Kraków dla wszystkich podmiotów publicznych

Spółki publiczne, banki oraz inne przedsiębiorstwa umiejscowione poza sferą prywatną obowiązane są do stosowania ustawy o rachunkowości. Obliguje je to do prowadzenia księgowości pełnej. Polega ona na sporządzeniu jednej trwałej ewidencji – księgi handlowej. W jej ramach ujmowane są bardzo dokładnie wszelkie aktywa i pasywa, które mają znaczenie w danym roku obrotowym. Niewiele przedsiębiorstw publicznych decyduje się na prowadzenie takich działań na własną rękę, ponieważ kontrole są znacznie bardziej restrykcyjne niż w sektorze prywatnym. Zadania z tego zakresu zlecane są placówkom, które posiadają certyfikaty niezbędne do prowadzenia ksiąg handlowych. Biuro rachunkowe Kraków działa zawsze w interesie klienta. Pracownicy tej firmy podchodzą indywidualnie do każdego zlecenia i wykazują dużą staranność przy obliczeniach i księgowaniu. Sprawia to, że instytucja publiczna może spokojnie zająć się swoimi sprawami – polityka finansowa została powierzona w dobre ręce. Jednocześnie księgowi dbają o to, żeby obsługiwany organ mógł uzyskać ulgi i zwolnienia podatkowe.

Biuro rachunkowe Kraków dla początkujących przedsiębiorców

Opracowanie zakładowego planu kont jest czynnością zarządczą, która musi zostać podjęta przez każdego przedsiębiorcę we właściwym terminie. W ramach tej ewidencji sumowane są poszczególne aktywa i pasywa oraz wskazywane środki trwałe, które mają ulec stopniowej amortyzacji. Obecnie coraz więcej właścicieli firm decyduje się na korzystanie z gotowego wzorca. Jest to bardzo nieopłacalne, ponieważ zdecydowanie lepiej jest dostosować plan kont do profilu i charakteru danej działalności gospodarczej. Dlatego zaleca się, aby taki plan został stworzony przez biuro rachunkowe Kraków. Wtedy przedsiębiorca będzie mógł być pewien, że wszelkie informacje ujęte w rejestrze wykazywane są w sposób precyzyjny. W przypadku, gdy taki plan był już wcześniej sporządzany, możliwe jest jego skorygowanie i dostosowanie do nowej polityki rachunkowości w obrębie firmy. Ponadto możliwe jest zlecenie księgowym dodatkowych zadań, takich jak prowadzenie bieżącej obsługi spraw finansowych. Jest to opcja szczególnie korzystna dla osób, które nie zatrudniają na pełen etat specjalistów od rachunkowości.

Biuro rachunkowe Kraków dla wymagających

Aby skutecznie zarządzać przedsiębiorstwem, niezbędne jest posiadanie rzetelnej informacji finansowej. Mowa tu nie tylko o rocznych sprawozdaniach budżetowych, ale także bilansach za poszczególne lata obrotowe i raportach księgowych. Tylko łączna analiza tych dokumentów pozwoli dokładnie określić, w którą stronę należy rozwijać przedsiębiorstwo, aby przynosiło ono wymierne dochody. Dlatego niezwykle ważne jest, aby w całym okresie prowadzenia działalności rachunkowość zarządcza działała sprawnie. Biuro rachunkowe Kraków to profesjonalna placówka oferująca wsparcie merytoryczne każdemu przedsiębiorcy, bez względu na jego formę prawną. Na jego życzenie mogą zostać sporządzone specjalistyczne raporty i analizy, które pomogą właścicielowi firmy w podejmowaniu kluczowych decyzji. Co ważne, możliwe jest także udzielenie porady z zakresu ewentualnej zmiany polityki rachunkowości bądź sposobu opodatkowania. Ponadto rzetelni księgowi mogą wskazać wszelkie możliwości oszczędzenia kosztów działalności, które są dozwolone przez prawo.

Biuro rachunkowe Kraków dla podmiotów gospodarczych

Działalność gospodarcza w Polsce może być wykonywana zarówno przez osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Ta druga kategoria podmiotów obejmuje spółki (kapitałowe i osobowe) oraz tak zwane ułomne osoby prawne. Tak szeroki katalog przedsiębiorców sprawia, że konieczne było określenie standardów rachunkowości dla poszczególnych grup. Osoby fizyczne przeważnie prowadzą księgowość w formie uproszczonej. Natomiast podmioty gospodarcze, w zależności od wielkości przychodów, prowadzą księgę handlową bądź usługową. Sposób ich prowadzenia jest bardzo skomplikowany, dlatego nieodzowna jest współpraca z zewnętrzną firmą specjalizującą się w takich ewidencjach. Biuro rachunkowe Kraków przejmie do prowadzenia wszelkie księgi, które muszą być prowadzone przez przedsiębiorcę w myśl obowiązującego prawa. Wszelkie obrachunki zostaną wykonane w sposób umożliwiający weryfikację ich poprawności przez organy kontrole. Możliwe jest także zlecenie prowadzenia księgowości w formie elektronicznej. Jest to opcja szczególnie korzystna dla wielkich przedsiębiorstw.

Fachowe biuro rachunkowe Kraków

Roczne zeznania podatkowe muszą być sporządzane przez każdego przedsiębiorcę, który zatrudnia pracowników. Obowiązek ten niezwykle ciężko jest wykonać, zważywszy na fakt, że właściciele firm zwykle nie posiadają wystarczającej ilości wolnego czasu. Dlatego sprawy kadrowe powierzane są innej osobie, która nie tylko sporządza deklaracje, ale również załatwia inne sprawy pracownicze. W przypadku, gdy dany przedsiębiorca nie jest w stanie znaleźć osoby wystarczająco kompetentnej do tego typu czynności, może zdecydować się na obsługę zewnętrzną. Biuro rachunkowe Kraków zatrudnia księgowych, którzy doskonale wykonują obowiązki nie tylko z zakresu rachunkowości, ale również kadrowo-płacowe. Wszelkie sprawy pracownicze załatwiane są praktycznie od ręki – wystarczy zgłoszenie odpowiedniego wniosku. Ponadto to przedsiębiorca ustala, w jakich godzinach usługi mają być świadczone w jego zakładzie pracy. Jest to rozwiązanie bardzo elastyczne, które jest znacznie tańsze niż zatrudnienie kilku osób obsługujących sprawy kadrowe.

Biuro rachunkowe Kraków dla spółek

Korzyści, które płyną z przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę, są znaczne. Przede wszystkim każdy podmiot gospodarczy tego typu może uzyskać znaczne odpisy podatkowe. Jednocześnie wskazuje się, że spółki prawa handlowego mogą być wyposażane w znaczny majątek, który umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej na szeroką skalę. Trzeba jednak liczyć się z koniecznością prowadzenia księgowości pełnej. Niemal każda spółka wykazuje obroty, które przekraczają próg określony w ustawie o rachunkowości. Tym samym muszę się one stosować do przepisów w niej zawartych. Biuro rachunkowe Kraków to renomowana placówka, która świadczy profesjonalne usługi w zakresie prowadzenia ksiąg handlowych. Bez znaczenia pozostaje tutaj liczba transakcji, które są dokonywane przez przedsiębiorcę. Firma księgowa podejmie się każdego zlecenia – zarówno od małej spółki, jak i od prężnie rozwijającego się podmiotu gospodarczego. Jednocześnie możliwe jest zlecenie biuru obowiązków z zakresu kadr i płac oraz obsługi procesowej.

Sprawne biuro rachunkowe Kraków

Sprawne przeprowadzenie fuzji dwóch podmiotów gospodarczych jest możliwe jedynie wtedy, gdy jest przeprowadzane przez specjalistów. Co do zasady wystarczy złożenie kilku dokumentów we właściwych organach. Jednak w przypadku, gdy zamykane są księgi rachunkowe łączonych przedsiębiorstw, niezbędne jest sporządzenie ostatecznego bilansu zamknięcia. Jest to dokument kluczowy nie tylko dla tych spółek, ale również dla nowo powstałego tworu gospodarczego. Bilans będzie wtedy stanowił podstawę do określenia wkładu poszczególnych przedsiębiorców. Biuro rachunkowe Kraków posiada ogromne doświadczenie w łączeniu spółek. Z należytą starannością zostaną opracowane wnioski do organów rejestrowych. Ponadto gdy konieczne będzie podjęcie postępowania administracyjnego w tych sprawach, pracownicy placówki mogą występować jako pełnomocnicy. Ma to duże znaczenie dla spółek, które zrezygnowały z tworzenia działów księgowych i powierzyły wszelkie zadania z zakresu rachunkowości innej firmie w ramach outsourcingu.

Biuro rachunkowe Kraków do rozliczeń stałych

Zarówno księgowość pełna, jak i uproszczona, muszą być prowadzone w sposób stały. Oznacza to, że nie powinno być nawet najmniejszych przestojów w księgowaniu przychodów i rozchodów. Jest to bardzo poważny obowiązek przedsiębiorcy, którego nigdy nie należy bagatelizować. Ogromne znaczenie ma tutaj precyzja i rzetelność. Nawet najmniejszy przychód firmy powinien zostać należycie ujęty w ewidencji. W innym wypadku kontrola skarbowa może dopatrzyć się błędów w rachunkowości, które są bardzo niekorzystne dla przedsiębiorcy. Dlatego zaleca się, aby biuro rachunkowe Kraków prowadziło stałą obsługę spraw finansowych danej firmy. Wszelkie rozliczenia stałe będą dokonywane terminowo. Przedsiębiorca sam zadecyduje, na jaki dzień chce mieć uzupełnione księgi rachunkowe. Ponadto w przypadku, gdy zdarzy się nadzwyczajne zdarzenie, księgowi zadbają o to, żeby wszelkie straty czy korzyści zostały jeszcze tego samego dnia ujęte w ewidencji. Jest to szczególnie ważne dla podatników VAT, którzy mogą uzyskać znaczne odpisy z tytułu takich wydarzeń.

Umiejętne biuro rachunkowe Kraków

Zaplanowanie nowej działalności gospodarczej jest bardzo ważne. Trzeba dokładnie obliczyć stopień ryzyka, jaki występuje na danym rynku w określonych przedziałach czasowych. Dokumentem, w którym ujmuje się takie informacje, jest studium wykonalności. Jest ono bardzo obszerne i zawiera wnikliwe zestawienie wszelkich szans i zagrożeń, jakie niesie ze sobą dany biznes. Ponadto w przypadku, gdy dany przedsiębiorca zamierza ubiegać się o dotacje ze środków publicznych, wydanie takiego dokumentu jest obligatoryjne. Biuro rachunkowe Kraków może pomóc w dokładnej analizie rynku i przedstawieniu jej w studium wykonalności. Dzięki temu przedsiębiorca będzie znacznie bardziej wiarygodny dla instytucji bankowych oraz organów władzy państwowej, które przyznają dotacje. Ponadto księgowi oferują kompleksową obsługę w zakresie spraw formalnych nowo powstającego przedsiębiorstwa. Mogą oni nie tylko złożyć stosowne wnioski we właściwych organach, ale także opracować politykę rachunkowości firmy oraz zaplanować obieg dokumentów księgowych.