Category Archives: Biura rachunkowe Kraków

Specjalistyczne biuro rachunkowe Kraków

Dotacje krajowe i zagraniczne stanowią poważne źródło środków finansowych w ramach wielu firm. Ubieganie się o nie jest jednak bezcelowe w przypadku, gdy przedsiębiorstwo nie stosuje Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz innych wytycznych, które są określone w aktach prawnych rangi ustawowej.

Biuro rachunkowe Kraków dla wszystkich podmiotów publicznych

Spółki publiczne, banki oraz inne przedsiębiorstwa umiejscowione poza sferą prywatną obowiązane są do stosowania ustawy o rachunkowości. Obliguje je to do prowadzenia księgowości pełnej. Polega ona na sporządzeniu jednej trwałej ewidencji – księgi handlowej. W jej ramach ujmowane są bardzo

Biuro rachunkowe Kraków dla początkujących przedsiębiorców

Opracowanie zakładowego planu kont jest czynnością zarządczą, która musi zostać podjęta przez każdego przedsiębiorcę we właściwym terminie. W ramach tej ewidencji sumowane są poszczególne aktywa i pasywa oraz wskazywane środki trwałe, które mają ulec stopniowej amortyzacji. Obecnie coraz więcej właścicieli

Biuro rachunkowe Kraków dla wymagających

Aby skutecznie zarządzać przedsiębiorstwem, niezbędne jest posiadanie rzetelnej informacji finansowej. Mowa tu nie tylko o rocznych sprawozdaniach budżetowych, ale także bilansach za poszczególne lata obrotowe i raportach księgowych. Tylko łączna analiza tych dokumentów pozwoli dokładnie określić, w którą stronę należy

Biuro rachunkowe Kraków dla podmiotów gospodarczych

Działalność gospodarcza w Polsce może być wykonywana zarówno przez osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Ta druga kategoria podmiotów obejmuje spółki (kapitałowe i osobowe) oraz tak zwane ułomne osoby prawne. Tak szeroki katalog przedsiębiorców sprawia, że konieczne było określenie standardów

Fachowe biuro rachunkowe Kraków

Roczne zeznania podatkowe muszą być sporządzane przez każdego przedsiębiorcę, który zatrudnia pracowników. Obowiązek ten niezwykle ciężko jest wykonać, zważywszy na fakt, że właściciele firm zwykle nie posiadają wystarczającej ilości wolnego czasu. Dlatego sprawy kadrowe powierzane są innej osobie, która nie

Biuro rachunkowe Kraków dla spółek

Korzyści, które płyną z przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę, są znaczne. Przede wszystkim każdy podmiot gospodarczy tego typu może uzyskać znaczne odpisy podatkowe. Jednocześnie wskazuje się, że spółki prawa handlowego mogą być wyposażane w znaczny majątek, który umożliwia prowadzenie działalności

Sprawne biuro rachunkowe Kraków

Sprawne przeprowadzenie fuzji dwóch podmiotów gospodarczych jest możliwe jedynie wtedy, gdy jest przeprowadzane przez specjalistów. Co do zasady wystarczy złożenie kilku dokumentów we właściwych organach. Jednak w przypadku, gdy zamykane są księgi rachunkowe łączonych przedsiębiorstw, niezbędne jest sporządzenie ostatecznego bilansu

Biuro rachunkowe Kraków do rozliczeń stałych

Zarówno księgowość pełna, jak i uproszczona, muszą być prowadzone w sposób stały. Oznacza to, że nie powinno być nawet najmniejszych przestojów w księgowaniu przychodów i rozchodów. Jest to bardzo poważny obowiązek przedsiębiorcy, którego nigdy nie należy bagatelizować. Ogromne znaczenie ma

Umiejętne biuro rachunkowe Kraków

Zaplanowanie nowej działalności gospodarczej jest bardzo ważne. Trzeba dokładnie obliczyć stopień ryzyka, jaki występuje na danym rynku w określonych przedziałach czasowych. Dokumentem, w którym ujmuje się takie informacje, jest studium wykonalności. Jest ono bardzo obszerne i zawiera wnikliwe zestawienie wszelkich